Kjernestyret

Drift

Kjernestyret i BTS står for den daglige kjernedriften av organisasjonen.

Styring

Vi driver med daglig drift som økonomi, eksternt samarbeid og markedsføring.

Strategi

Vår strategi er å skape et miljø som bygger nettverk og fremmer samhold mellom studentene på Høgskolen i Bergen.

Om Kjernestyret

Formand, Viceformand, Organisasjonssekretær, Eksternansvarlig og Økonomiansvarlig utgjør til sammen Kjernestyret (KS). Disse fem er ansvarlig for den daglige driften og ledelsen i BTS. KS jobber kontinuerlig med både interne og eksterne avtaler deriblant med Peppes Pizza, diverse utelivsaktører, frisørsalonger og flere, som gagner alle studentene ved HVL nærregion Bergen. KS er også bindeleddet mellom BTS, administrasjonen ved HVL, linjeforeninger, studentrådene og andre aktører på høgskulen. Alle i kjernestyret blir valgt av generalforsamlingen til BTS som er den øverste myndigheten i organisasjonen.

Kjernestyret arrangerer alle interne arrangement for vervinnehavere, blant annet hytteturer, internfester og innføringskurs. I tillegg er de ansvarlige for å holde husfesten. Kjernestyret er ansvarlige for forvaltningen av midlene til BTS og oppfølging av ansvarlig økonomisk styring generelt i organisasjonen. Dersom et verv står tomt etter generalforsamling, valgmøte eller intervjurunder er det kjernestyret som utfører de tilhørende oppgavene frem til vervet har blitt fylt.

 

Hva kan kjernestyret hjelpe meg med?

  • Komme i kontakt med rette personer
  • Kontakt
  • bts.bergen@hvl.no

Kjernestyret

Menneskene under har ansvaret for den daglige driften av BTS

Sebastian Kvamme BechFormand

face_4

Søren Johan Snap SchnitlerViceformand

face_4

Silje SagguOrganisasjonssekretær

Sindre RanaweeraEksternansvarlig

face_4

Ole Kristian Larsgård
Økonomiansvarlig

Hovedstyret

Budsjett og økonomi

Søknader internt og eksternt når det gjelder økonomi avgjøres av hovedstyret.

Viktige saker

Sentrale saker om gjelder hele organisasjonen skal opp i hovedstyret.

Komiteer

Hovedstyret oppretter og nedlegger en komiteer. Ønsker du å starte en undergruppe er hovedstyret riktig organ.

Om Hovedstyret

Hovedstyret (HS) er BTS sin øverste myndighet mellom Generalforsamlinger og valgmøter. HS består av Kjernestyret og representanter fra hver avdeling i BTS. Avdelingene konstituerer seg selv, dvs. lederne av undergruppene bestemmer seg imellom hvem som skal være hovedstyrerepresentant. Det er totalt 11 representanter i Hovedstyret, i tillegg har Valg- og kontrollkomiteen plikt å observere HS-møter. Formand har ikke stemmerett og Viceformand fungerer som ordstyrer på møtene.

Som den øverste myndigheten mellom GF og valgmøte behandler HS alle større økonomiske saker, om det skulle være økonomiske søknader inn eller ut av organisasjonen. Generelt er det hovedstyret som diskuterer og vedtar større saker som påvirker BTS i sin helhet. Eksempelvis er det hovedstyret som godkjenner oppstartsgrupper som senere blir behandlet og godkjent/ikke godkjent som undergruppe av Generalforsamlingen.

Hva kan hovedstyret hjelpe meg med?

  • Økonomisøknader
  • Budsjett
  • Viktige saker
  • Oppstart av undergrupper
  • Kontakt
  • bts.bergen@hvl.no